serwis informacyjny
Menu Podmiotowe
 • Gmina Nowe Miasto
 • Jednostki Pomocnicze Gminy
 • Jednoski Organizacyjne Gminy
 • Wykaz miejscowości
 • Wójt Gminy Nowe Miasto
 • Rada Gminy
 • Skarbnik Gminy
 • Sekretarz Gminy
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Straż Gminna
 • Informacje nieudostępnione
 • Stanowiska
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Informacja Publiczna
 • Porozumienia
 • Rejest upoważnien i pełnomocnictw
 • Stowarzyszenia i Organizacje
 • Menu Przedmiotowe
 • Prawo
 •       -- Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014
        -- Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010
        -- Prawo Miejscowe
        -- Zarządzenia Wójta
           --- Zarządzenia Wójta 2014 rok
           --- Zarządzenia Wójta 2013 rok
           --- Zarządzenia Wójta 2012 rok
           --- Zarządzenia Wójta rok 2011
           --- Zarządzenia Wójta rok 2010
           --- Zarządzenia Wójta rok 2007
           --- Zarządzenia Wójta roku 2009
           --- Zarządzenia Wójta rok 2008
 • Zamówienia Publiczne
 • Zamówienia Publiczne Archiwum
 • Przetargi
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Oświata
 • Rejestry, ewidencje i archiwa
 • Pliki do pobrania (druki)
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenia
 • Statystyka
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Strategia Rozwoju Gminy
 • Wykaz Danych o Środowisku
 • Formularz oświadczenia majątkowego dla radnego gminy
 • Formularz oświadczenia majątkowego dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
 • Wywóz nieczystości płynnych i stałych
 • Finanse
 • Budżet
 • Podatki i Opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • Majątek Publiczny
 • Dług Publiczny
 • Wybory
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 • Wybory Samorządowe 2014
 • Nowy podział na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania w Gminie Nowe Miasto
 • Urzędnik Wyborczy
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU PRZEDMIOTOWE   \  PRAWO   \  ZARZąDZENIA WóJTA

    REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA 2013r

   

  ROK 2013

   

  Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

   

  Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie określenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie opracowania „ Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Nowe Miasto na potrzeby obronne państwa ''.

   

  Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ochrony informacji prawnie chronionych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

   

  Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie powołania stałej Komisji w celu oceny i rozpatrywania wniosków złożonych w wyniku otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.

   

  Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 7 listopada 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

   

  Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

   

  Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

   

  Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 13 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.

   

  Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 13 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.

   

  Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie odwołania alarmu powodziowego.

   

  Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

   

  Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód wyrządzonych przez powódź.

   

   

  Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.

   

  Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

   

  Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru napraw gwarancyjnych dróg gminnych.

   

  Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania – Przebudowa i wyposażenie terenu nad Zalewem Nowomiejskim.

   

  Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego odwodnienia ulicy Tatarskiej.

   

  Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

   

  Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

   

  Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

   

  Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL oraz w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

   

  Zarządzenie Ne 46/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania: Remont drogi gminnej na dojeździe do mostu na rzece Sona w m. Popielżyn Dolny.

   

  Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek na I półrocze 2013 roku.

   

  Zarządzenie Ne 49/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru zadania: Remont istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

   

  Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście oraz w budynku Hali Sportowej w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Miasto.

   

   

  Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu-hala sportowa w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 października 2013 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

   

  Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Nowe Miasto i Miszewo Wielkie.

   

  Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru zadania: Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki położonej w miejscowości Wólka Szczawińska i powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru zadania: Remont drogi gminnej na dojeździe do mostu na rzece Sona w m. Popielżyn Dolny.

   

  Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

   

  Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

   

  Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 19 listopada 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 60 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki położonej w miejscowości Wólka Szczawińska i powołania Komisji przetargowej.

   

   

   

  Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego na terenie

  Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru zadania: Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Anielin gmina Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej w ramach projektu „ Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście''

   

  Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

   

  Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

   

  Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście.

    udostępnił Tomasz Nowaliński dnia 2014-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Zarządzeń Wójta jako Kierownika Urzędu

  ROK 2008

   

  Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

   

  Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie określenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

   

  Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 1. Modernizacja ciągu dróg gminnych 0727009 i 0727012 Wólka Szczawińska II etap. 2. Modernizacja drogi gminnej Nowe Miasto – Przepitki. 3. Modernizacja drogi gminnej nr 30062 w Żołędowo – Nowosiółki.

   

  Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy w Nowym Mieście w dniach od 6 do10 października 2008 roku.

   

   

  ROK 2009

   

  Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście i planu kontroli w jednostkach podporządkowanych w 2009 roku.

   

  Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie określenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

   

  Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy.

   

  Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

   

  Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 26 grudnia 2009 roku.

   

   

  ROK 2010

   

  Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie określenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień nie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie prowadzenia rejestru umów zawartych w Urzędzie Gminy.

   

  Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2010 roku.

   

  Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy.

   

   

  ROK 2011

   

  Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie określenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście oraz rodzajów przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny Urzędu.

   

  Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością pracodawcy.

   

  Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście oraz dokonania czynności związanych z likwidacją kancelarii tajnej.

   

  Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 6/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczanej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście oraz dokonania czynności związanych z likwidacją kancelarii tajnej.

   

  Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie dokonania zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia sieci tablic informacyjnych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto w celu rozpowszechnia informacji publicznej.

   

  Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji i wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto i jednostkach organizacyjnych gminy.

    udostępnił Tomasz Nowaliński dnia 2013-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rejestr Zarządzeń Wójta

  REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA

   

  ROK 2002

   

  Zarządzenie Nr 1/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2003 rok.

   

  Zarządzenie Nr 2/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego budowy wodociągu we wsiach Miszewo Wielkie, Miszewo B, Belin.

   

  Zarządzenie Nr 3/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 4/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składu oraz szczegółowych zasad działania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

   

  Zarządzenie Nr 5/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, przedmiotów nietrwałych.

   

  Zarządzenie Nr 6/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, przedmiotów nietrwałych.

   

  Zarządzenie Nr 6A/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

   

  Zarządzenie Nr 7/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

   

  Zarządzenie Nr 8/2002 Wójta Gminy Nowe Miasto z 30 grudnia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Nowe Miasto.

   

  ROK 2003

   

  Zarządzenie Nr 1/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 stycznia 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim do dokonywania czynność prawnych związanych z zarządzaniem.

   

  Zarządzenie Nr 2/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 stycznia 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Mieście do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem.

   

  Zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 stycznia 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Nowym Mieście do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem.

   

  Zarządzenie Nr 4/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 stycznia 2003 roku w sprawie współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 3 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 7/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: „Opracowanie projektów zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy”.

   

  Zarządzenie Nr 8/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowe Miasto za rok 2002.

   

  Zarządzenie Nr 9/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie wykonywania czynności kontrolnych w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia układu wykonawczego w budżecie 2003 roku dla jednostek podległych.

   

  Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2002 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście.

   

  Zarządzanie Nr 12/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21maja 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie 14/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

   

  Zrządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.

   

  Zarządzenie Nr 16/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 września 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 19/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 września 2003 roku w sprawie powołania komisji do dokonywania odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa zbiornika wodnego na rzece Sona w Nowym Mieście – II etap”.

   

  Zarządzenie Nr 20/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

   

  Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 października 2003 roku w sprawie stałych dyżurów na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

   

  Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 9 października 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 23/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 października 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn.: „Remont dróg wewnętrznych: nr 0727219 Nowe Miasto – Kadłubówka – Nowe Miasto – Ciechanów i nr 0727109 droga dojazdowa do zagród wsi Wólka Szczawińska”.

   

  Zarządzenie Nr 25/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

   

  Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto w sprawie konkursu na nadanie nazwy Zalewu oraz dwóch wysp na rzece Sona w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 27A/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania-likwidacji sprzętu OC w magazynie OC Urzędu Gminy w Nowym Mieście w dniu 5 grudnia 2003 r.

   

  Zarządzenie Nr 28/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2004 rok.

   

  Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru częściowego zadania pn.: „Remont ulic w Nowym Mieście”.

   

  Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

   

  ROK 2004

   

  Zarządzenie Nr 1/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 2/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

   

  Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

   

  Zarządzenie Nr 4/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 5/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 0727014 Latonice-Władysławowo”.

   

  Zarządzenie Nr 6/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków rolników o dofinansowanie budowy płyt gnojowych wraz ze zbiornikiem.

   

  Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowe Miasto za rok 2003.

   

  Zarządzenie Nr 8/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia układu wykonawczego w budżecie 2004 roku dla jednostek podległych.

   

  Zarządzenie Nr 9/02004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wodociągu „Gawłowo”.

   

  Zarządzenie Nr 10/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania komisji do dokonanie odbioru końcowego inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście”.

   

  Zarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0727014 Latonice-Władysławowo”.

   

  Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2003 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Pani Mariannie Czarneckiej do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem.

   

  Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

   

  Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.

   

  Zarządzenie Nr 16/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

   

  Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

   

  Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gmin na 2004 rok.

   

  Zarządzenie Nr 19/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

   

  Zarządzenie Nr 20/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Sławomirowi Zalewskiemu stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 21/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespoły Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście Panu Sławomirowi Zalewskiemu do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem.

   

  Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Annie Banaszewskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 23/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście Pani Annie Banaszewskiej do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem.

   

  Zarządzenie Nr 24/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 września 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup kruszywa drogowego”.

   

  Zarządzenie Nr 25/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 9 września 2004 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego zadania „Wodociąg Gawłowo”.

   

  Zarządzenie Nr 26/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2004 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy w Nowym Mieście w dniu 1 października 2004 roku.

   

  Zarządzenie Nr 27/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

  Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Urzędu Gminy w Nowym Mieście na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

   

  Zarządzenie Nr 29/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 października 2004 roku w sprawie organizacji systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż: autobus AUTOSAN H9 i złomu.

   

  Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2005 roku.

   

  Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – zakup sprzętu dla Gminnego Centrum Informatyki.

   

  Zarządzenie Nr 34/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.: „Remont dróg gminnych nr 0727032 od drogi Nowe Miasto – Joniec – Miszewo Wielkie i nr 0727026”.

   

  Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

   

  Zarządzenie Nr 36/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

   

  Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

   

  Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie powołania przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, materiałów, druków ścisłego zarachowania oraz gotówki w kasie.

   

  Zarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na I kwartał 2005 roku.

   

  Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 41/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 42/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad procedury kontroli wydatków oraz wstępnej oceny celowości i sposobu wykorzystania wyników.

   

  Zarządzenie Nr 43/2004 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy dla których obsługę księgową prowadzi Urząd Gminy.

   

  ROK 2005

   

  Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie określenia współczynnika służącego do ustalania ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup oleju napędowego w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Gminy i jednostek podległych.

   

  Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Opracowania dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Gościminie Wielkim”.

   

  Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowe Miasto za rok 2004.

   

  Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na II kwartał 2005 roku.

   

  Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   

  Zarządzenie Nr 7/1/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia układu wykonawczego w budżecie 2005 roku dla jednostek podległych.

   

  Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie stałych dyżurów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

   

  Zarządzenie Nr 8/1/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu Pracy Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym.

   

  Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 10/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 maja 2005 roku w sprawie zużycia smarów i olejów.

   

  Zarządzenie Nr 11/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 maja 2005 roku w sprawie organizacji dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

  Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na dzierżawę nieruchomości nr 637/23, 637/24 i 999/6 położonych we wsi Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na III kwartał 2005 roku.

   

  Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów i zakresu sprawozdawczości dotyczących realizacji Projektu 2 – „Wzmacnianie zasobów ludzkich w regionach” 2004-2006.

   

  Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

   

  Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dowóz dzieci i młodzieży 2005/2006”.

   

  Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – Przebudowa dróg gminnych Nr 0727019 i Nr 0727018 we wsiach Gawłowo i Gawłówek. – Przebudowa drogi gminnej Nr 0727013 Miszewo B, Władysławowo. – Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 sierpnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-półrocze 2005 roku.

   

  Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – Budowa wodociągu we wsi Grabie, Budowa Wodociągu – Gucin, Modernizacja Stacji Wodociągowej w Gościminie Wielkim.

   

  Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

   

  Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 16 września 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 16 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

   

  Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 września 2005 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 roku.

   

  Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 października 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 24 października 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.

   

  Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia planu kont, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakresu sprawozdawczości dotyczących realizacji Projektu z wniosku Nr Z/2.14/III/2.2/1172/05 „Stypendia dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto”.

   

  Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 35/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia17 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0727019 Gawłowo – Kolonia Gawłówek i nr 0727018 Gawłowo”.

   

  Zarządzenie Nr 36/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej: - Wykonanie usługi wywozu nieczystości stałych 2006 r. – Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

   

  Zarządzenie Nr 37/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 41/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście.

   

  ROK 2006

   

  Zarządzanie Nr 1/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup oleju napędowego w 2006 roku”.

   

  Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – „Wykonanie usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół w okresie od 01.03.2006 do 30.06.2006 r.”.

   

  Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wspólnoty gruntowej wsi Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na cele publiczne i społeczne części wspólnoty gruntowej wsi Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania - opracowanie i aktualizacja map do celów projektowych.

   

  Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowe Miasto za 2005 rok.

   

  Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   

  Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – Zakup ciągnika rolniczego, przyczepy, ładowacza czołowego i pługa odśnieżającego.

   

  Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia układu wykonawczego w budżecie 2006 roku dla jednostek podległych.

   

  Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2005 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Nowy Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – Przebudowa drogi gminnej Nr 0727011 Szczawin-Anielin. – Przebudowa części drogi gminnej Nr 0727005 Nowe Miasto-Folwark–Wólka Szczawińska–Modzele Bartłomieje.

   

  Zarządzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn.: 1. Budowa wodociągu we wsi Gucin. 2. Budowa wodociągu we wsi Grabie.

   

  Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   

  Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”. – Usługa dowozu dzieci i młodzieży szkolnej w 2006/2007 roku.

   

  Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

   

  Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie dokonania odbioru końcowego inwestycji pn.: „Modernizacja stacji Wodociągowej w Gościminie Wielkim”.

   

  Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

   

  Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie Aneksu Nr 1 do Instrukcji dotyczącej Inwentaryzacji Aktywów i Pasywów Urzędu Gminy oraz jednostek dla których obsługę finansową prowadzi Urząd Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Szczawin.

   

  Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   

  Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 października 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

   

  Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 października 2006 roku w sprawie Stałych Dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa, uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnego Funkcjonowania Gminy.

   

  Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 października 2006 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 0727005 Nowe Miasto-Folwark-Wólka Szczawińska-Modzele Barłomieje.

   

  Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 października 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   

  Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim”.

   

  Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   

  Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

   

  Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

   

  Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa dróg powiatowych Nr 07767 Królewo-Miszewo B-, Nr 07765 Nowe Miasto-Cieksyn”.

   

  Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

   

  Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie Planu Rozwinięcia Gminnego Punktu Podawania Płynu „LUGOLA” na terenie gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0727011 Szczawin-Anielin”.

   

  Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej: - „Wywóz odpadów w 2007 roku na terenie Gminy Nowe Miasto”. – „Dostawa oleju napędowego w 2007 roku”.

   

  Zarządzenie Nr 39/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   

  Zarządzenie Nr 40/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu natury środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, materiałów, druków ścisłego zarachowania.

   

  Zarządzenie Nr 41/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania przewodniczącego i członków Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, materiałów, druków ścisłego zarachowania.

   

  Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   

   

   

   

  ROK 2007

   

  Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie określenia współczynnika służącego do ustalania ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

   

  Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowe Miasto.

   

  Zrządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2006 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia układu wykonawczego w budżecie 2007 roku dla jednostek podległych.

   

  Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowym Mieście”.

   

  Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

   

  Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – „Dostawa kruszywa drogowego”.

   

  Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście.

   

  Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych, ustalony na dzień 20 czerwca 2007 roku.

   

  Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Nowe Miasto przy ul. Tartacznej.

   

  Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

   

  Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Budowa wodociągu we wsi Jurzynek”.

   

  Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji: - „ Modernizacja drogi gminnej Nr 0727001 Karolinowo-Gucin”. – „Modernizacja drogi gminnej Nr 0727009 i 0727012 Wólka Szczawińska-Szczawin”.

   

  Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej: - „Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej 2007/2008”.

   

  Zrządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania - „Wodociąg Jurzynek”.

   

  Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowe Miasto, Szczawin, Grabie, Latonice.

   

  Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

   

  Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.

   

  Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Kowalczuk pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.

   

  Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych.

   

  Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 września 2007 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Wójta Gminy Nowe Miasto w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym.

   

  Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Urzędu Gminy w Nowym Mieście na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

   

  Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 września 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

   

  Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 września 2007 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowym Mieście”.

   

  Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 września 2007 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 07767 Królewo-Miszewo B, nr 07765 Nowe Miasto-Cieksyn, dł. 3606,77 m.”.

   

  Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 września 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa wodociągu we wsi Rostki”.

   

  Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

   

  Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru częściowego i końcowego inwestycji pn.: 1. Modernizacja ciągu dróg gminnych nr 0727009 i nr 0727012 we wsi Wólka Szczawińska i Szczawin, dł.2600 m. 2. Modernizacja drogi gminnej nr 072701 we wsi Gucin odc. dł. 1920 m.

   

  Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

   

  Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 16 października 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

   

  Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.

   

  Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa wodociągu we wsi Rostki”.

   

  Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

   

  Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

   

  Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowe Miasto.

   

  Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Turadek stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.

   

  Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim Pani Agnieszce Turadek do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem.

   

  Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie odwołania Pani Renaty Kowalczuk z pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.

   

  Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup oleju napędowego w 2008 roku”.

   

  Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

   

  Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

   

  Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

   

  Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością pracodawcy.

   

   

   

   

    udostępnił Tomasz Nowaliński dnia 2014-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zarządzenia Wójta 2014 rok
  2. Zarządzenia Wójta 2013 rok
  3. Zarządzenia Wójta 2012 rok
  4. Zarządzenia Wójta rok 2011
  5. Zarządzenia Wójta rok 2010
  6. Zarządzenia Wójta rok 2007
  7. Zarządzenia Wójta rok 2008
  8. Zarządzenia Wójta roku 2009
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra