Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2025 - Uchwała Nr 17/III/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2014 roku.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto - Uchwała Nr 141/XVIII/2001 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 czerwca 2001 roku.
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto   w miejscowościach: Adamowo, Aleksandria, Anielin, Czarnoty, Grabie, Gościmin Wielki, Jurzyn, Jurzynek, Kubice, Latonice, Miszewo B, Miszewo Wielkie,Modzele – Bartłomieje, Nowosiółki, Popielżyn Dolny, Przepitki, Salomonka, Szczawin, Wólka Szczawińska, Zasonie, Zawady B, Żołędowo - Uchwała 92/XIII/2004 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 13 października 2004 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Nr 303 z dnia 11 grudnia 2004 roku, poz. 8570.
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Nowe Miasto z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny – Uchwała Nr 119/XVI/2005 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2005 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa, Nr 130 z dnia 5 czerwca 2005 roku, poz. 3982.
 5. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto w miejscowościach: Aleksandria, Gawłówek, Grabie, Gucin, Henrykowo, Kadłubówka, Kubice, Miszewo B, Miszewo Wielkie, Modzele – Bartłomieje,        Nowe Miasto, Nowe Miasto – Folwark, Nowosiółki, Popielżyn Dolny, Salomonka, Szczawin, Władysławo, Wólka Szczawińska, Zasonie, Zawady B, Zawady Stare  i Żołędowo – Uchwała Nr 80/XI/2000 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 marca 2000 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,    Nr 53, poz. 542 z dnia 22 maja 2000 roku.
 6. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Nowe Miasto z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny - Uchwała  Nr 119/XVI/2005 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2005 roku i Uchwała    Nr 136/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2013 roku,    poz. 3250 z dnia 18 marca 2013 roku.
 7. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto - Uchwała Nr 149/XIX/2005 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia    12 sierpnia 2005 roku.
 8. Ustalenie na terenie Gminy Nowe Miasto liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - Uchwała Nr 75/IX/2004 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2004 roku.
 9. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowe Miasto na lata 2009 – 2016 - Uchwała Nr 104/XVII/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
 10. Program gospodarowania mieszkaniowymi zasobami Gminy Nowe Miasto na lata 2010 – 2014 - Uchwała Nr 166/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010 roku.
 11. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Miasto - Uchwała Nr 167/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010 roku.
 12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2011 – 2016  - Uchwała Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Nowe Miasto  z dnia 25 lutego 2011 roku.
 13. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto na lata 2012 – 2032 - Uchwała Nr 140/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto     z dnia 31 stycznia 2013 roku.
 14. Uchwalenie 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto – na lata 2013 – 2015 - Uchwała Nr 195/XXXV/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku.
 15. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - Uchwała Nr 211/XXXVII/2014 Rady Gminy z dnia 20 lutego 2014 roku.
 16. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2014 roku.
 17. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2015 roku - Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 11 marca 2015 roku.
 18. Uchwała 85/XII/2016 Rady Gminy Nowe  z dnia 21 stycznia 2016roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto

 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2020 - Uchwała Nr 40/VI/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 maja 2015 roku.

Uchwała Nr 67/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015 – 2024.

 

STRATEGIA Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015-2024 - wersja elektroniczna

Dokument w wersji papierowej znajduje się w biurze rady gminy , pok Nr 11, I piętro tel 23) 661 49 38

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-11 21:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-25 17:34

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowe_Miasto

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Nowe Miasto w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8895
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-06 20:10