Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Wójt Gminy Nowe Miasto wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W przypadkach, o których mowa, Wójt Gminy jest zobowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto (pokój 7)

Sprawy prowadzą:

 1. Iwona Kacprzyńska - inspektor ds. księgowości podatkowej, tel 23 661-49-31 email: kacprzyńska@ugnowemiasto.pl
 2. Adam Bugalski - główny specjalista ds. wymiaru podatków, tel 23 661-49-31 email: abugalski@ugnowemiasto.plWymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej od zaswiadczenia (jezeli wymagana)
 3. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
 4. pełnomocnictwo (jeśli występuje)
 5. zaświadczenie o korzystanie z pomocy społecznej z powodu ubóstwa (jeśli występuje)
 6. oświadczenie małżonka Podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej


Opłaty:

17,00 zł od zaświadczenia stwierdzającego wielkość gospodarstwa rolnego,

17,00 zł od zaświadczeń stwierdzających dochód z gospodarstwa rolnego,

21,00 zł od zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości podatkowych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. i na podstawie art. 7  ustawy o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane m. in. w celach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,  ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, zatrudnienia i na wniosek osób przedstawiających zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Efekt załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia  bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Sposób załatwienia sprawy:

osobiście,listownie na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto,przez pełnomocnika

Procedura odwoławcza:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto. Zażalenie składa się w Urzędzie Gminy Nowe Miasto lub nadaje listem poleconym w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Metryka

 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 11:01
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-05 15:30

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 11:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-05 15:30