Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Urząd Gminy Nowe Miasto

Referat Organizacyjny i Oświaty

 

Załatwianie spraw: w godzinach pracy urzędu:

od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:

Referat Organizacyjny i Oświaty

ul. Apteczna 8,

Parter, pokój nr 2, 09-120 Nowe Miasto

tel.: (23) 661 49 27

e-mail: irulkowska@ugnowemiasto.pl

Formularze znajduję sie na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba 

 

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności  Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki.

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu CEIDG-1 w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gmin:

o    osobiście albo

o    wysłany listem poleconym (wniosek taki opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza).

 

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

Wymagane dokumenty:

1.      czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1;

2.      dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

 

Właściwość miejscowa:

Dowolny Urząd Gminy w Polsce.

Termin załatwienia sprawy:

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Sprawy administracyjne:

1.      Wniosek jest wolny od opłat;

2.      Informacja o dokonaniu wpisu do CEIDG dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl;

3.      Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;

4.      Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł;

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Kowalska Rulkowska
    data wytworzenia: 2017-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-07-27 21:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8747
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-07-27 09:30