Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Podstawy prawne działania samorządu gminy

    Status prawny Gminy jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa reguluje Rozdział VII, art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. 1998r., nr 96, poz. 603) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która określa m. in. zakres działania i zadania Gminy, władze Gminy, akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę oraz zagadnienia związane z mieniem komunalnym, gospodarką finansową i inne.

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z dnia
17 marca 2016r.  Dz.U. z 2016r. poz.446)

Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jej terytorium.

Statut Gminy uchwalony Uchwałą Nr 36/V/2003 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2003 r. ze zm. ( Dz. Urzęd. Województwa Mazowieckiego Nr 168/2003 poz. 4132)

zmiany:

Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2006 roku(Dz.Urzęd.Woj. Mazowieckiego dnia 14stycznia 2007r. Nr.13, poz 250)

Uchwała Nr 202/XXXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30grudnia 2013roku (Dz.Urzęd.Woj.Maz.2014, poz.886 ogłoszone dnia 29stycznia2014r.)

UCHWAŁA Nr 188/XXIX/2017 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowe Miasto (dz.Urzęd.Woj.Maz.2017r. poz.11075 z 4 grudnia 2017r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zalewska
  data wytworzenia: 2014-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-22 08:22
 • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 15:25

Samorząd terytorialny – stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych zadań.

Istotą samorządu terytorialnego jest zarządzanie sprawami publicznymi przez samych zainteresowanych.

Wspólnota samorządowa powstaje z mocy samego prawa, a przynależność do niej
ma charakter powszechny i obowiązkowy. O przynależności do danej wspólnoty przesądza fakt zamieszkania na terenie danej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego. Trwa ona przez cały czas zamieszkania. Nie jest możliwe odmówienie przynależności do wspólnoty,
ani też wykluczenie z niej w drodze np. uchwały jej organu.

Działając we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność gmina wykazuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorczych potrzeb wspólnoty.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.

Gmina posiada osobowość prawną. Samodzielność gminy podlega ocenie sądowej. O ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, osiedla, dzielnice.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalonego corocznie przez radę gminy.

W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości gminy, decyzje wydaje wójt.

Nadzór nad działalnością gminy – określone w Konstytucji RP sprawują: Prezes Rady Ministrów, Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminy tylko w przypadkach określonych ustawami.

Nadzór nad wykonywaniem zadań gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. W przypadkach realizacji zadań zleconych, również w zakresie prawidłowości merytorycznej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zalewska
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-14 14:56

Przedmiot działalności i kompetencje samorządu Gminy Nowe Miasto

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8976
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-11 15:25