Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Sołectwa – jednostki pomocnicze Gminy Nowe Miasto

O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesieniu jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który te jednostki obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.

Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa rada odrębna uchwałą.

Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzonej jednostki. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

 • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 • organizację i zakres działania organów jednostki pomocniczej
 • zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich,
 • tryb wyboru sołtysa i rady soleckiej.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – Sołtys.

Działalność sołtysa wspomaga Rada Solecka.

Sołtys oraz członkowie  Rady Soleckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania – art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

UCHWAŁA Nr V/33/90 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 listopada 1990 roku

w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Nowe Miasto.

 

UCHWAŁA Nr 19/III/2002 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie utworzenia  sołectw na terenie gminy Nowe Miasto /Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 19 z dnia 20.01.2003 roku poz.555/.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jeglikowska
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-12 19:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-12 19:59
 • -

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-02-12 20:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11455
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-02 19:01