Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Podatek leśny - osoby fiziczne

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:


Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

 

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
 

PODMIOT OPODATKOWANIA:


Podatnikami podatku leśnego,  są osoby fizyczne, będące:

 1. właścicielami lasów, 
 2. posiadaczami samoistnymi lasów, 
 3. użytkownikami wieczystymi lasów,
 4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku leśnego.

 

 

Wypełnionioną informację w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Miasto (pokój nr 7) bądź wysłać za pośrednictwem poczy na adres:

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8

09-120 Nowe Miasto

Informacja może także zostać złożona drogą elektroniczną. W tym celu nalży na platformie epuap (epuap.gov.pl) skorzystać z usługi dostępnej w katalogu spraw pod nazwą " IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finasów"

PŁATNOŚCI


W podatku rolnym obowiązują cztery terminy płatności:

 • do dnia 15 marca
 • do dnia 15 maja
 • do dnia 15 września
 • do dnia 15 listopada

Jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, na numer rachunku bankowego:
 

11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

Wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Płońsku są zwolnione z opłat.

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

UWAGA!!! Nowe ogólnopolskie wzory informacji na podatek leśny wraz z załącznikami (IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3)

Nowe wzory informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r.

Dla zdarzeń podatkowych zaistniałych przed tym dniem należy stosować  wzory ustalone przez Radę Gminy Nowe Miasto (INRL-1)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:44
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 15:25

Informacje stosowane gdy obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub uległ zmianie w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:44
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16600
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-06 15:25