Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Zarządzanie kryzysowe

Od 2011 roku w Gminie Nowe Miasto funkcjonuje Gminne Centrum Alarmowe SMS (dalej: GCA SMS). Jest to system, który w łatwy sposób umożliwia komunikację z naszymi mieszkańcami oraz usprawnia i przyspiesza rozsyłanie informacji wewnątrz organizacji ważnych dla funkcjonowania Gminy – np. do sołtysów, radnych lub grupy zarządzania kryzysowego (zarządzający akcją, komendant policji, straży gminnej, straży pożarnej, weterynarz itp.).

            W łatwy, prosty, a przede wszystkim szybki sposób jesteśmy w stanie wysłać wiadomość do określonej grupy docelowej. Po wybraniu właściwej grupy z menu na stronie www jednym kliknięciem można wysłać wiadomość do wszystkich odbiorców.

            Chcesz być powiadamiany o zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych? Skontaktuj się w tym celu z Referatem Organizacyjnym i Oświaty w naszym Urzędzie, a dopiszemy Twój numer telefonu komórkowego do naszej bazy danych.

           

            Informacje o zagrożeniach pochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (dalej: IMGW). Poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), a dalej Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) trafiają do naszego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK). Następnie, jeżeli tylko trafi do nas informacja o zagrożeniu z IMGW, przesyłamy ją naszym abonentom w formie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), wykorzystując przy tym GCA SMS.

 

Pamiętaj!!! Przekazujemy ostrzeżenia meteo i hydrologiczne, które do nas trafiły z IMGW.

 

 

Poniżej przykład wysłanych wiadomości poprzez GCA SMS:

 

WOJ. MAZOWIECKIE - MOZLIWE BURZE Z GRADEM DO GODZ. 23.00 DNIA DZISIEJSZEGO, DESZCZ OD 20 DO 30mm, WIATR W PORYWACH DO 90km/h. PRAWDOPODOBIENSTWO 80% ZRODLO:IMGW

 

Stopien zagrozenia 1. Przewiduje sie do godz. 23.00 wystapienie burz, lokalnie z gradem/opady deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm/wiatr w porywach do 60-75 km/h. Prawdopodobienstwo wystapienia 80%-Zrodlo: IMGW. Urzad Gminy Nowe Miasto

 

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Nowe Miasto Sławomir Zalewski wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla sołectw leżących wzdłuż rzeki Sony. Całodobowy dyżur pełni Juliusz Wardzyński, Z-ca Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (tel. 667-476-345).

 

Urząd Gminy Nowe Miasto informuje: ZAMIEĆ ŚNIEŻNA od 23.00/14.02 do 18.00/15.02. Wiatr w porywach do 70 km/h, opady śniegu 8-12 cm. O przypadkach powstawania zasp prosimy informować Pana K. Konieczka.

 

 

 

Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków; 

 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na

       zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,

       przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,

       reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,

       usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. (art. 2)

 

Definicja ta potwierdza istnienie czterech faz zarządzania kryzysowego, do których należy:

 

Faza zapobiegania – polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu zredukowanie prawdopodobieństwa lub całkowite wykluczenie możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych albo w znacznym stopniu ograniczających ich skutki.
Faza przygotowania – polegająca na podejmowaniu działań planistycznych, na wszystkich szczeblach administracji, dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, umożliwiających wpływ na ich przebieg w celu zmniejszenia negatywnych skutków tych zdarzeń. Faza ta obejmuje również działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia. Faza reagowania – polegająca na podejmowaniu działań w celu udzielania pomocy poszkodowanym, zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń. Faza odbudowy – polegająca na realizacji zadań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtwarzanie kluczowej dla funkcjonowania danego obszaru infrastruktury energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, transportowej oraz funkcjonowania innych ważnych usług, np. dostarczania wody.

 

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.


Planowanie cywilne, to:

       całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego.

       planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.


Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują:

       przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;

       przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;

       przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego;

       utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;

       przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

       zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzonymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów. 


Zadania z zakresu planowania cywilnego powinny uwzględniać:

       zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej;

       zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej;

       zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń;

       racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych;

       pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych. 

Cykl planowania – to okresowe realizowanie etapów: analizowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażania, testowanie i uruchamianie.

 

Stopnie alarmowe:

W zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie, w drodze zarządzenia wprowadzają, odwołują albo zmieniają stopień alarmowy.

Rodzaje stopni alarmowych, warunki ich wprowadzenia oraz zadania wykonywane w ramach poszczególnych stopni alarmowych określa się w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. )

Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni.

 

Zdarzenie o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć sytuację powstałą na skutek czynu określonego w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1137 ze zm.) lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu, mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowej.

Art. 115 § 20 – „Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:

1.    poważnego zastraszenia wielu osób,

2.    zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,

3.    wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej

a także groźba popełnienia takiego czynu.”

 

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Nowe Miasto jest Wójt Gminy Nowe Miasto. Do jego zadań w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do „ Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Nowe Miasto”. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego. Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest również Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jest on powoływany zarządzeniem przez wójta i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowaniem tych zagrożeń oraz przygotowuje propozycje działań. Zespół przedstawia wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego. Zespół przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami oraz sposobami ochrony przed ich skutkami. Na mocy ustawy Wójt na obszarze Gminy Nowe Miasto ma zapewnić także realizację takich zadań, jak:

    całodobowe alarmowanie członków GZZK, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

    współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

    nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

    współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

    współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

    stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

 

Finansowanie zarządzania kryzysowego


Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy.
Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje mogą być także przyznawane na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.
W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

 

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2017, poz.209 ze zm.)

 

Nowe Miasto, marzec 2017 roku

Opracował: Juliusz Wardzyński

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Juliusz Wardzyński
    data wytworzenia: 2017-03-31
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
    data publikacji: 2017-04-02 19:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8780
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-12 19:39