Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

 

PODMIOT OPODATKOWANIA:


Podatnikami podatku rolnego są osoby  prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów, 
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
 2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, dla których podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: 

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

 

Wypełnionioną deklarację w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Miasto (pokój nr 7) bądź wysłać za pośrednictwem poczy na adres:

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8

09-120 Nowe Miasto

Deklaracja może także zostać złożona drogą elektroniczną. W tym celu nalży na platformie epuap (epuap.gov.pl) skorzystać z usługi dostępnej w katalogu spraw pod nazwą " DR-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finasów"

 

PŁATNOŚCI


Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane  wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - na rachunek   

11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Płońsku są zwolnione z opłat.

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Podatek płatny jest bez wezwania, na podstawie złożonej przez Podatnika deklaracji, co oznacza - że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie w formie decyzji, od którego przysługiwałoby Podatnikowi odwołanie

UWAGA!!! Nowe ogólnopolskie wzory deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami (DR-1, ZDR-1, ZDR-2)

Nowe wzory deklaracji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r.

Dla zdarzeń podatkowych zaistniałych przed tym dniem należy stosować  wzory ustalone przez Radę Gminy Nowe Miasto (DR-1)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:23
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 15:25

Deklaracje stosowane gdy obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub uległ zmianie w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:23
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 10:20

Deklaracje stosowane gdy obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub uległ zmianie w terminie od 1 lipca 2019 r.

Metryka

 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2019-07-02 08:35
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9043
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-06 15:25