Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

16 marca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (z. U. z 2016 r. poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Źródła

1.       Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

2.       Zmieniona dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oznacza wszelkie twórcze wykorzystywanie danych, np. przez zwiększenie wartości danych, łączenie danych z różnych źródeł w celu wytworzenia pożądanego rezultatu i rozwijanie aplikacji, zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia , w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami’’, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

 

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy  w Nowym Mieście w celu ich ponownego wykorzystania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1)      udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto (www.bipnowemiasto.pl)

2)      udostępniona w inny sposób niż Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto np. tablice ogłoszeniowe i obwieszczenia w Urzędzie Gminy.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

1.       Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Gminy Nowe Miasto nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje   w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1)      Poinformowania o źródle (adres www BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminy Nowe Miasto.

2)      Udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

3)      Informowania Gminy Nowe Miasto o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

2.       Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek Gmina Nowe Miasto określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania.

 

1.       Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

1)      Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania;

2)      Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

2.       Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Wniosek powinien zawierać elementy określone zgodnie z art.21 InfSekPubl

3.       W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku   wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z poczuciem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4.      Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

5.       Gmina Nowe Miasto może nałożyć opłatę za udostepnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

6.       Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty, o której mowa w ust. 5, zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o w szczególności:

1)      koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

2)      koszty elektronicznych nośników danych;

3)      koszty pracy dodatkowej;

4)      koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

7.       Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych przez Gminę Nowe Miasto w związku z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej, w celu jej ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1.       Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Nowe Miasto, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2.       Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), z tym że:

1)      odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2)      uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Nowe Miasto uzyskała dany utwór.

 

3.       Do skarg rozpatrywanych w postepowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369)

1)      przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2)      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Zasady odpowiedzialności Gminy Nowe Miasto.

 

Gmina Nowe Miasto nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto lub innym serwisie internetowym;

2)      szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnienie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, m. in. Przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych i prawo do ochrony prywatności.

3)      nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetwarzania informacji ponownie wykorzystywanej.

Gmina ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywanie informacji i ich aktualizowanie jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępniania.

 

Umowy o udzielanie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Gminą Nowe Miasto.

 

Gmina Nowe Miasto nie zawarła umów o udzielanie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Jeżeli wnioskodawca żąda udzielenia informacji, które nie są informacją publiczną, lub takich informacji publicznych, w stosunku do których tryb dostępu odbywa się na odrębnych zasadach, organ nie ma obowiązku wydania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz zawiadamia jedynie wnoszącego, że żądane dane nie mieszczą się w pojęciu objętym przedmiotową ustawą, lub że jej przepisy nie znajdują zastosowania ze względu na odmienny tryb dostępu.

(wyrok NSA z 5 lutego 2008 r./OSK 807/07, pub. cbois.nsa.gov.pl)

 

Opracowanie informacji:

Elżbieta Zalewska

Sekretarz Gminy Nowe Miasto

 

Wrzesień 2017

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zalewska
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-15 15:56
 • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-18 20:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7823
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-18 20:06