Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Stanowienie aktów prawnych - uchwały i zarządzenia

Zasady wydawania aktów prawnych: Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 poz. 594)      

Aktami prawnymi są uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy.

Stanowienie przepisów gminnych następuje według procedury określonej w Statucie Gminy.

W procesie tym występują następujące etapy:

a) inicjatywa uchwałodawcza (prawotwórcza),

b) opracowanie projektu,

c) konsultacja projektu,

d) rozpatrzenie na posiedzeniu komisji z uwzględnieniem wszystkich wersji tekstu lub poszczególnych jego części,

e) przedłożenie projektu uchwał pod obrady sesji,

f) dyskusja na sesji nad projektem uchwały,

g) przyjęcie uchwał przez radę w wersji niezmienionej lub z poprawkami, bądź też odrzucenie projektu.

 

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwy referat, a za jego redakcje odpowiada kierownik danego referatu lub osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentu pracująca na samodzielnym stanowisku. 

 

Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:

1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),

2) podstawę prawną,

3) sentencję, zawierającą podstawowe rozstrzygnięcie będące przedmiotem projektu aktu prawnego,

4) określenie terminu wejścia w życie

5) rozstrzygnięcie odnośnie ogłoszenia aktu prawnego.

 

Projekty oprócz wyżej wymienionych danych powinny zawierać:

1) aprobatę w formie parafy osoby (osób), która projekt przygotowała oraz kierownika referatu,

2) stwierdzenie o uzgodnieniu (parafy lub opinię) z właściwymi referatami gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo koordynacji tego wymagają.

Projekty wymagają uzgodnienia z Radcą Prawnym lub ze Skarbnikiem Gminy jeżeli dotyczą spraw finansowych.

Do projektu  aktu powinny być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość lub potrzebę jego wydania.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego właściwy kierownik referatu lub pracownik przedkłada do akceptacji Wójtowi lub Radzie Gminy. 

 

Projekty aktów prawnych opracowane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 Nr 100, poz. 908)

Wszystkie uchwały wnoszone na sesje Rady Gminy powinny być zaopiniowane przez merytorycznie odpowiednie komisje.

Do zadań  komisji należy w szczególności występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, jak również mają  prawo do wyrażania opinii dotyczącej aktów wnoszonych na sesje.

Zaopiniowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji Wójtowi Gminy lub do podjęcia przez Radę Gminy.

 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane przez pracownika do spraw obsługi Rady, a ich kopie przekazywane są w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody Mazowieckiego.

Pracownik Biura Rady przekazuje do publikacji uchwały Rady w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpisane przez Wójta Gminy zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń prowadzonym przez pracowników referatu organizacyjnego.

 

W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt, w formie zarządzenia. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy. Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt Gminy przesyła przepisy porządkowe do wiadomości Wójtom sąsiednich Gmin i Staroście Powiatu, w którym leży Gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

Wójt Gminy wydaje zarządzenia jako organ wykonawczy Gminy oraz jako kierownik Urzędu Gminy. W sprawach tego wymagających pracownicy Urzędu Gminy przygotowują zarządzenia Wójta Gminy. Pracownicy są zobowiązani do zbadania czy sprawa, której dotyczy zarządzenie nie została uregulowana wcześniej w innym zarządzeniu, a jeżeli tak - jest zobowiązany wstawić w zarządzeniu klauzulę o utracie mocy obowiązującej całości bądź określonej części poprzedniego zarządzenia.

 

Po podpisaniu zarządzenia przez Wójta Gminy pracownik odpowiedzialny merytorycznie za jego treść przekazuje jego kopię do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym stanowiskom w urzędzie gminy i gminnym jednostkom organizacyjnym.

 

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz. U. 2011  r. Nr 197 poz.1172 z późn.zm.)

Zbiór przepisów gminnych udostępnia się do powszechnego wglądu (art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych - Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zalewska
    data wytworzenia: 2015-05-04
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-05-04 20:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11075
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-09 19:27