Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 lutego 2016 r.,
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Brak jest prawnie ustanowionych obowiązujących wzorów pism wniosków i formularzy w sprawie skarg, wniosków i petycji. Wzór wniosku w sprawie skargi i wniosku stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz zakresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Obowiązek podania ww. danych dotyczy także skarg
i wniosków nadsyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu, wymagane
jest przedstawienie przez osobę zgłaszającą skargę (wniosek) dokumentu potwierdzającego tożsamość. Protokół podpisuje osoba zgłaszająca skargę lub wniosek, z podaniem imienia, nazwiska i adresu oraz przyjmujący zgłoszenie.

Jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję lub oznaczenia każdego
z grupy podmiotów wnoszących petycję oraz wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, a także gdy nie zawiera wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu korespondencyjnego oraz w przypadku,
gdy petycję wnosi grupa podmiotów – petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym przepisy normujące tryb postępowania w sprawie skarg i wniosków zostały zamieszczone w Dziale VIII KPA „Skargi i wnioski”,
w art. 221-259 kpa. Stosownie do art. 221 kpa na zasadach określonych przepisami Działu VIII kpa realizowane jest prawo do składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek jst, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych, zagwarantowane każdemu w Konstytucji RP.

 

WYMOGI FORMALNE SKARGI

Warunki formalne, jakie powinna spełnić skarga w rozumieniu art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), wydane na podstawie art. 226 k.p.a. Przepisy te określają również konsekwencje niezachowania tych warunków przez skarżącego. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Podobne postępowanie dotyczy skarg
i wniosków anonimowych.

 

OPŁATY:

Brak

Wniesienie skargi, wniosku oraz ich rozpatrywanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlega opłacie skarbowej.

 

PETYCJE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 r. poz. 1195)

Czego może dotyczyć petycja?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art. 2 ust. 3 ustawy
o petycjach).

Opłaty:

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

Postępowanie dotyczące skarg i wniosków jest jednoinstancyjnym postępowaniem administracyjnym mającym na celu kontrolę działalności administracji publicznej, w którym stanowisko zajęte przez organ właściwy nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Przyjęcia klientów w sprawach skarg, wniosków i petycji.

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 8:00 – 10:00 oraz w godz. 16:00 – 17:00 (po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie urzędu).

 

Skarbnik, Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów przyjmują w sprawach skarg, wniosków
i petycji codziennie w godzinach pracy urzędu.

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 16:00.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych przyjmują w sprawach skarg i wniosków w zakresie swoich właściwości zgodnie z wewnętrzną organizacją jednostek.

 

Elżbieta Zalewska

Sekretarz Gminy

 

Nowe Miasto, czerwiec 2016 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zalewska
    data wytworzenia: 2016-06-30
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-07-19 14:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9961
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-05 19:26