Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:


Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

z wyjątkiem użytków rolnych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz lasów pod warunkiem, że nie jest na nich prowadzona działalność gospodarcza

 

PODMIOT OPODATKOWANIA:


Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:
1)  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3)  użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 2. jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.


Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
 

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
 

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 

 

Wypełnionioną deklarację  na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Miasto (pokój nr 7) bądź wysłać za pośrednictwem poczy na adres:

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8

09-120 Nowe Miasto

Deklaracja może także zostać złożona drogą elektroniczną. W tym celu nalży na platformie epuap (epuap.gov.pl) skorzystać z usługi dostępnej w katalogu spraw pod nazwą " DN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finasów"

PŁATNOŚCI


Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane  wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek  

11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.


 

Wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Płońsku są zwolnione z opłat.

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Podatek płatny jest bez wezwania, na podstawie złożonej przez Podatnika deklaracji, co oznacza - że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie w formie decyzji, od którego przysługiwałoby Podatnikowi odwołanie.

UWAGA!!! Nowe ogólnopolskie wzory deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami (DN-1, ZDN-1, ZDN-2)

Nowe wzory deklaracji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r.

Dla zdarzeń podatkowych zaistniałych przed tym dniem należy stosować  wzory ustalone przez Radę Gminy Nowe Miasto (DN-1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:17
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 15:24

Deklaracje stosowane gdy obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub uległ zmianie w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:17
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 10:17

Deklaracje stosowane gdy obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub uległ zmianie w terminie od 1 lipca 2019 r.

Metryka

 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2019-07-02 08:32
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10401
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-06 15:24