Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Podatek rolny - osoby fizyczne

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

 

PODMIOT OPODATKOWANIA:


Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, będące:

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów, 
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
 2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, dla których podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). 

Jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na  osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku rolnego.

 

Wypełnionioną informację w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Miasto (pokój nr 7) bądź wysłać za pośrednictwem poczy na adres:

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8

09-120 Nowe Miasto

Informacja może także zostać złożona drogą elektroniczną. W tym celu nalży na platformie epuap (epuap.gov.pl) skorzystać z usługi dostępnej w katalogu spraw pod nazwą " IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finasów"

PŁATNOŚCI


W podatku rolnym obowiązują cztery terminy płatności:

 • do dnia 15 marca
 • do dnia 15 maja
 • do dnia 15 września
 • do dnia 15 listopada

Jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, na numer rachunku bankowego:
 

11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

Wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Płońsku są zwolnione z opłat.

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

UWAGA!!! Nowe ogólnopolskie wzory informacji na podatek rolny wraz z załącznikami (IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3)

Nowe wzory informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r.

Dla zdarzeń podatkowych zaistniałych przed tym dniem należy stosować  wzory ustalone przez Radę Gminy Nowe Miasto (INRL-1)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:28
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 15:24

Informacje stosowane gdy obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub uległ zmianie w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:28
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 10:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-06 15:24