Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:


Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

z wyjątkiem użytków rolnych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz lasów pod warunkiem, że nie jest na nich prowadzona działalność gospodarcza

 

PODMIOT OPODATKOWANIA:


Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 2. jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.


Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
 

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
 

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

 

Wypełnionioną informację w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Miasto (pokój nr 7) bądź wysłać za pośrednictwem poczy na adres:

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8

09-120 Nowe Miasto

Informacja może także zostać złożona drogą elektroniczną. W tym celu nalży na platformie epuap (epuap.gov.pl) skorzystać z usługi dostępnej w katalogu spraw pod nazwą " IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finasów"

 

PŁATNOŚCI


W podatku od nieruchomości obowiązują cztery terminy płatności:

 • do dnia 15 marca
 • do dnia 15 maja
 • do dnia 15 września
 • do dnia 15 listopada

Jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, na numer rachunku bankowego:
 

11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

Wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Płońsku  są zwolnione z opłat.

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

UWAGA!!! Nowe ogólnopolskie wzory informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami (IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3)

Nowe wzory  informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r.

Dla zdarzeń podatkowych zaistniałych przed tym dniem należy stosować  wzory ustalone przez Radę Gminy Nowe Miasto (INRL-1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:02
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 15:23

Informacje stosowane gdy obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub uległ zmianie w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:09
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17145
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-06 15:23