Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Podatek od środków transportowych

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:


 Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; 
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; 
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 
 7. autobusy.

 

PODMIOT OPODATKOWANIA:


Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych,  ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Właściciele środków transportowych na których ciąży obowiązek podatkowy, są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

FORMULARZ DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DT-1A DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRDOKÓW TRANSPORTOWYCH

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ DT-1 I ZAŁACZNIK DT-1A

OŚWIADCZENIE PODATNIKA O WYKORZYSTYWANIU NACZEPY LUB PRZYCZEPY WYŁĄCZNIE W CELACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZONYM GOSPODARSTWEM ROLNYM 

PŁATNOŚCI


 

Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Nowe Miasto nr:

11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnuch do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
 1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 2. do dnia 15 września danego roku - II rata;

 

 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek

TRYB ODWOŁAWCZY


Podatek płatny jest bez wezwania, na podstawie złożonej przez Podatnika deklaracji, co oznacza - że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie w formie decyzji, od którego przysługiwałoby Podatnikowi odwołanie.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-09 15:29
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 14:32

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-09 15:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6520
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-02 11:20